Duyurular

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Paneli

Spor Bilimleri alanında öğrenim gören 72.000 öğrencimizi panelimize bekliyoruz.

panel erişim linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmZjOGIwYjAtN2M3OC00ZmQ5LThiZDgtMWRiMThmMWIzMjkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223935cc7-7711-4713-8e10-eb2cc1a68dcd%22%2c%22Oid%22%3a%22928c689e-139e-48a3-a263-0c0f8e12be82%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d